Аспірантура

Інститут готує фахівців через аспірантуру з відривом і без відриву від виробництва за спеціальністю 203 - садівництво та виноградарство

Навчання проходить за напрямами: селекція і сортовивчення, розсадництво, агротехніка, зберігання та переробка плодів і ягід.

При інституті працює Спецрада із захисту кандидатських та докторських дисертацій за спеціальністю 06.01.07 - плодівництво


ВІДОМОСТІ  про інформаційне забезпечення освітньої діяльності у сфері вищої освіти


ВІДОМОСТІ про навчально-методичне забезпечення освітньої діяльності у сфері вищої освіти

Інститут садівництва НААН України оголошує прийом на навчання до аспірантури.

Підставою для оголошення прийому в аспірантуру Інституту садівництва НААН України для здобуття ступеня доктора філософії є ліцензія Міністерства освіти і науки України від 08 липня 2016 року № 816.

Правила прийому до аспірантури Інституту садівництва НААН України
розроблені відповідно до законодавства України (Закон України «Про вищу освіту» від  1 липня 2014 р. № 1556-VII, Постанова Кабінету Міністрів України № 261 від 23 березня 2016 р. «Про затвердження порядку підготовки здобувачів ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах)», Наказ Міністерства освіти і науки України № 1378 від 13 жовтня 2017 р. «Умови прийому на навчання до вищих навчальних закладів України в 2018 році».
Затверджені правила прийому до аспірантури діють з 01 липня 2019 року до 30 червня  2020 року.

До аспірантури на очну (денну, вечірню)  та заочну форми навчання для здобуття наукового ступеня доктора філософії на конкурсній основі приймаються особи, які здобули ступінь магістра або освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста з відповідної спеціальності сільськогосподарського спрямування у сфері садівництва та виноградарства (плодівництво).

Нормативний строк підготовки доктора філософії в аспірантурі становить чотири роки.


             
              Етапи та строки вступної кампанії  2019 р.

Початок прийому заяв і документів:     1 липня 2019 року
Закінчення прийому заяв і документів:     20 серпня 2019 року
Терміни проведення вступних іспитів: 21 серпня – 10 вересня 2019 року
Термін зарахування вступників: до 15 вересня 2019 року
Початок навчання в аспірантурі: 15 вересня 2019 року


              Документи подавати за адресою:
Інститут садівництва НААН, вул. Садова, 23, Новосілки, Київ-27, Сектор підготовки наукових кадрів та аспірантури (
кабінет № 47)

З приводу вступу до аспірантури звертатись за тел.: (044) 526-65-49, e-mail: sad-institut@ukr.net


 
Підготовка в аспірантурі Інституту садівництва НААН України  здійснюється за рахунок:
- коштів Державного бюджету України (якщо третій рівень вищої освіти громадянин здобуває вперше за кошти державного бюджету);
- коштів юридичних та фізичних осіб (на умовах контракту).
Підготовка здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії за державним замовленням здійснюється виключно в аспірантурі за очною формою навчання.
Підготовка іноземних громадян та осіб без громадянства здійснюється на підставі:
- міжнародних договорів України та/або міжнародних програм обміну чи мобільності;
- на підставі договорів, укладених між науковою установою НААН та вищими навчальними закладами (науковими установами) інших країн, щодо обміну вченими чи академічної мобільності;
- за рахунок коштів юридичних та фізичних осіб (на умовах контракту).Аспіранти денної форми навчання:
- отримують державну стипендію у разі зарахування на навчання за державним бюджетом на денну форму навчання у відповідності з чинним законодавством України;
- іногородні аспіранти на підставі довідки з постійного місця реєстрації забезпечуються гуртожитком.

Аспіранти заочної форми навчання користуються пільгами згідно з чинним законодавством України.


Для абітурієнтів з наукових установ мережі НААН - цільове (стаціонарне) навчання з наступним направленням до установи після закінчення аспірантури.


                        Порядок прийому заяв і документів
1. Вступники до аспірантури подають такі документи:
- заяву на ім’я директора Інституту садівництва НААН України;
- особовий листок з обліку кадрів, засвідчений печаткою тієї установи, в якій вступник до аспірантури навчається або працює;
- 2 фотокартки 3x4;
- список опублікованих наукових праць і винаходів; відбитки опублікованих статей/тез (за наявності) або дослідницьку пропозицію з обраної спеціальності;
- медичну довідку про стан здоров’я за формою № 086/о;
- засвідчену копію диплома про закінчення вищого навчального закладу (особам, які здобули вищу освіту за кордоном, встановлюється еквівалентність поданого диплома відповідно до «Порядку визнання здобутих в іноземних вищих навчальних закладах ступенів вищої освіти», затвердженого наказом МОН України № 504 від 05.05.2015 року);
- рекомендацію Вченої ради вищого навчального закладу або наукової установи (за наявності);
- копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера (для осіб, які вступають до аспірантури на денну форму навчання);
- довідку з постійного місця реєстрації (для осіб, які мають намір проживати в гуртожитку);
- міжнародний сертифікат з іноземної мови, який засвідчує рівні С1 – С2 (за наявності).
2. Паспорт, диплом про вищу освіту подаються вступниками особисто.
3. Організацію прийому вступників здійснює приймальна комісія, склад якої затверджується наказом директора наукової установи, який є її головою.
Приймальна комісія наукової установи допускає вступників до вступних випробувань на підставі поданих (всіх, наведених у переліку, та вчасно) документів і може відмовити вступнику в допуску до вступних випробувань в аспірантуру в зв’язку з неподанням у встановлений термін документів, визначених цими Правилами прийому.
Громадяни України, які не завершили навчання за державним замовленням, мають право повторного вступу для безоплатного здобуття вищої освіти за тим самим ступенем освіти за умови відшкодування до державного бюджету коштів, витрачених на оплату послуг з підготовки фахівців, відповідно до Порядку відшкодування коштів державного або місцевого бюджету, витрачених на оплату послуг з підготовки фахівців, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 серпня 2015 року № 658.
4. Дослідницька пропозиція – це науковий текст обсягом до 5 стор., підготовлений вступником до аспірантури, в якому обґрунтовується тематика майбутнього дисертаційного дослідження, його актуальність, стан розробки у вітчизняній та зарубіжній науці, можливі шляхи розв’язання поставлених задач тощо.
Вимоги до дослідницьких пропозицій формуються відповідно до особливостей кожної обраної вступником спеціальності. Оцінювання дослідницької пропозиції (з можливою її презентацією за рішенням вченої ради наукової установи) відбуватиметься на вступному іспиті зі спеціальності як його складова.