ДОКТОРАНТУРА

В Інституті садівництва НААН України відкрито докторантуру зі спеціальності 203 – садівництво та виноградарство. Рішення про відкриття докторантури прийнято на засіданні Вченої ради інституту 18 травня 2017 року та затверджено наказом директора інституту № 51 від 19 травня 2017 року.

   

Порядок прийому та навчання осіб у докторантурі визначаються Законом України «Про вищу освіту» від 1 липня 2014 р. № 1556-VII, постановою Кабінету Міністрів України № 261 від 23 березня 2016 р. «Про затвердження порядку підготовки здобувачів ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах)», наказом Міністерства освіти і науки України № 1236 від 13 жовтня 2016 р. «Умови прийому на навчання до вищих навчальних закладів України в 2017 році» та Правилами прийому в докторантуру Інституту садівництва НААН України на 2017 рік.
                                         Умови прийому до докторантури

До докторантури приймаються особи, які здобули науковий ступінь кандидата наук (доктора філософії)  і мають результати наукових досліджень, що потребують завершення та оформлення у вигляді дисертації.

Термін навчання – 3 роки.

Прийом документів здійснюється з 1 липня по 20 серпня; зарахування – з 15 вересня.

Документи подавати за адресою: Інститут садівництва НААН, вул. Садова, 23, Новосілки, Київ-27  (кабінет № 47)

З приводу вступу до докторантури звертатись за тел. (044) 526-65-49, e-mail: sad-institut@ukr.net
Вступники до докторантури подають на розгляд вченої ради інституту такі документи:

- заяву на ім’я директора Інституту садівництва НААН України;

- особовий листок з обліку кадрів, засвідчений печаткою тієї установи, в якій вступник працює;

- 2 фотокартки 3x4;  

- характеристику-рекомендацію з останнього місця роботи;

- автобіографію;                        

- копію диплома про закінчення вищого навчального закладу із зазначенням кваліфікації магістра;

- копію диплома кандидата наук (доктора філософії);

- витяг з протоколу засідання структурного підрозділу наукової установи про рекомендацію щодо вступу до докторантури;

- розгорнутий план докторської дисертації;

- письмову характеристику наукової діяльності вступника, складену доктором наук, який є штатним науковим працівником установи, зі згодою бути науковим консультантом в разі вступу претендента до докторантури;

- список опублікованих наукових праць і винаходів; відбитки опублікованих статей/тез;

- медичну довідку про стан здоров’я за формою № 086/о.


Паспорт, диплом кандидата наук (доктора філософії), диплом про вищу освіту подаються вступниками особисто.
Вчена рада інституту в місячний термін з часу отримання документів заслуховує наукові доповіді вступників до докторантури, розглядає розгорнуті плани роботи над дисертацією і шляхом таємного голосування визначає можливість зарахування кожної особи до докторантури.

Рішення вченої ради затверджується і оформляється наказом директора Інституту садівництва НААН України.

Особи, які раніше пройшли повний курс підготовки в докторантурі, а також відраховані з неї, права на повторний вступ до докторантури не мають.