ДОКТОРАНТУРА

В Інституті садівництва НААН України відкрито докторантуру зі спеціальності 203 – садівництво та виноградарство. Рішення про відкриття докторантури прийнято на засіданні Вченої ради Інституту 18 травня 2017 року та затверджено наказом директора Інституту № 51 від 19 травня 2017 року.

   

Порядок прийому та навчання осіб у докторантурі визначаються Законом України «Про вищу освіту» від 1 липня 2014 р. № 1556-VII, постановою Кабінету Міністрів України № 261 від 23 березня 2016 р. «Про затвердження порядку підготовки здобувачів ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах)», наказом Міністерства освіти і науки України № 1236 від 13 жовтня 2016 р. «Умови прийому на навчання до вищих навчальних закладів України в 2017 році» та Правилами прийому в докторантуру Інституту садівництва НААН України на 2017 рік.
                                         Умови прийому до докторантури

До докторантури приймаються особи, які мають науковий ступінь кандидата наук, наукові здобутки та опубліковані праці з обраної наукової спеціальності, і які cпроможні на високому науковому рівні проводити фундаментальні, пошукові і прикладні наукові дослідження.

Термін навчання – 3 роки.

Прийом документів здійснюється з 1 травня; зарахування – з 15 вересня щорічно.

Документи подавати за адресою: Інститут садівництва НААН, вул. Садова, 23, Новосілки, Київ-27  (кабінет № 47)

З приводу вступу до докторантури звертатись за тел. (044) 526-65-49
Кандидати до докторантури подають на розгляд вченої ради інституту такі документи:
1. заяву на ім'я директора;
2. особовий листок з обліку кадрів з фотокарткою;
3. копія диплому кандидата наук (засвідчена за місцем роботи);
4. розгорнутий план докторської дисертації;
5. список наукових праць, у т.ч. кількість опублікованих після захисту кандидатської дисертації;
6. висновок (рекомендаційний лист) 3-х докторів наук (фахівців з даної галузі) за матеріалами докторської дисертації.


Вчена рада інституту в місячний термін з часу отримання документів заслуховує наукові доповіді вступників до докторантури, розглядає розгорнуті плани роботи над дисертацією і шляхом таємного голосування визначає можливість зарахування кожної особи до докторантури.

Рішення вченої ради затверджується і оформляється наказом директора Інституту садівництва НААН України.

Особи, які раніше пройшли повний курс підготовки в докторантурі, а також відраховані з неї, права на повторний вступ до докторантури не мають.