ДОКТОРАНТУРА

Інститут здійснює прийом до докторантури за спеціальністю 203 – Садівництво та виноградарство, у галузі знань 20 – Аграрні науки та продовольство
Докторантура відкрита відповідно до рішення Вченої ради Інституту від 18 травня 2017 р. (протокол № 4), що затверджене наказом директора № 51 від 19 травня 2017 р.

 

Правила прийому в докторантуру Інституту садівництва НААН України розроблені відповідно до законодавства України (Закон України «Про вищу освіту» від 1 липня 2014 р. № 1556-VII, Постанова Кабінету Міністрів України № 261 від 23 березня 2016 р. «Про затвердження порядку підготовки здобувачів ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах)», Наказ Міністерства освіти і науки України № 1378 від 13 жовтня 2017 р. «Умови прийому на навчання до вищих навчальних закладів України в 2018 році»).
Затверджені правила прийому до докторантури діють з 01 липня 2019 року до 30 червня 2020 року.
                                       Умови прийому до докторантури

Для здобуття ступеня доктора наук до докторантури приймаються на конкурсній основі особи, які мають науковий ступінь доктора філософії (кандидата наук), опубліковані праці з обраної спеціальності як у вітчизняних фахових виданнях, так i в закордонних реферованих журналах, індексованих в наукометричних базах, та наукові здобутки, що потребують завершення або оформлення у вигляді дисертації, монографії чи наукової доповіді за сукупністю статей.

Термін навчання в докторантурі - 2 роки.

Прийом документів здійснюється з 1 липня по 20 серпня; зарахування – з 15 вересня.

Документи подавати за адресою: Інститут садівництва НААН, вул. Садова, 23, Новосілки, Київ-27  (кабінет № 47)

З приводу вступу до докторантури звертатись за тел. (044) 526-65-49, e-mail: sad-institut@ukr.net


1. Вступники до докторантури подають такі документи:
   - заява на ім’я директора;
  -  особовий листок з обліку кадрів, засвідчений печаткою тієї установи, в якій вступник працював до докторантури;
 - список опублікованих наукових праць і винаходів (за встановленим зразком з визначенням фахових видань (статей/тез за наявності)  з обраної спеціальності дисертації);
- 2 фотокартки 3x4;
- медичну довідку про стан здоров’я за формою № 086/о;
- засвідчену копію диплома про закінчення вищого навчального закладу;
- засвідчену копію диплома про присудження наукового ступеня доктора філософії (кандидата наук);
- засвідчену копію атестата про присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника (професора, доцента, старшого дослідника, за наявності);
- розгорнутий план дисертації на здобуття ступеня доктора наук;
- письмову характеристику наукової діяльності вступника, складену доктором наук, який є штатним співробітником Інституту та згідний бути науковим консультантом у разі зарахування вступника до докторантури;
- рекомендацію Вченої ради вищого навчального закладу або наукової установи (за наявності);
- міжнародний сертифікат з іноземної мови (за наявності).
 Паспорт, диплом про вищу освіту, диплом про присудження наукового ступеня доктора філософії (кандидата наук), атестат про присвоєння вченого звання та копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера  подаються вступниками особисто.

2. Вчена рада Інституту в місячний термін після закінчення терміну подачі  документів  (не пізніше 15 вересня 2019 року) розглядає висновки відділу, лабораторії  щодо кожного вступника і приймає рішення про зарахування до докторантури на конкурсній основі (або відмову у зарахуванні) та відповідно до наданої характеристики наукової діяльності вступника призначає докторанту наукового консультанта з числа штатних наукових працівників Інституту зі ступенем доктора наук з відповідної спеціальності.

Особа, яка раніше навчалася в докторантурі за державним замовленням i не захистилася або була відрахована з неї завчасно, має право на повторний вступ до докторантури за державним замовленням лише за умови відшкодування коштів, витрачених на її підготовку, у визначеному Кабінетом Miністрів України порядку (відповідно до постанови КMУ № 658 від 26 серпня 2015 року «Порядок відшкодування коштів державного або місцевого бюджету, витрачених на оплату послуг з підготовки фахівців»).