Нормативно-правові документи ІС НААН

Стратегія розвитку Інституту садівництва НААН на 2021-2025 р

Стандарт спеціальності 203

Положення про підготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук в Інституті садівництва НААН

Положення про організацію освітнього процесу підготовки здобувачів ступеня доктора філософії

Положення про систему внутрішнього забезпечення якості вищої освіти в аспірантурі та докторантурі

Положення про освітньо-наукову програму підготовки докторів філософії

Положення про індивідуальний навчальний план роботи здобувача вищої освіти ступеня доктора в філософії Інституті садівництва НААН

Положення про навчально-методичний комплекс навчальних дисциплін, за якими здійснюється підготовка  здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії в Інституті садівництва НААН

Положення про визнання результатів навчання для здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії

Положення про порядок визнання результатів навчання, отриманих у неформальній та інформальній освіті при підготовці здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії

Положення про навчальний план (силабус) навчальної дисципліни при підготовці здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії

Положення про порядок та умови вибору аспірантами вибіркових дисциплін в Інституті садівництва НААН

Регламент формування, затвердження, перегляду і закриття освітньо-наукової програми зі спеціальності 203 «Садівництво та виноградарство» та формування навчального плану в аспірантурі

Положення про порядок організації інклюзивного навчання в аспірантурі Інституту садівництва НААН

Кодекс академічної доброчесності Інституту садівництва НААН

Положення про академічну доброчесність науково-педагогічних, наукових, педагогічних працівників та здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії

Положення про виявлення та запобігання академічного плагіату

Положення про апеляцію результатів контролю знань здобувачів ступеня доктора філософії в Інституті садівництва НААН

Положення про заходи щодо запобігання корупції в Інституті садівництва НААН

Положення про врегулювання конфліктних ситуацій

Положення  про психологічну службу (підтримку) для учасників освітнього процесу

Положення про попередження та протидію сексуальним домаганням та дискримінації

Положення про утворення разових спеціалізованих вчених рад, порядок проходження процедури захисту та присудження ступеня доктора філософії в  Інституті садівництва НААН

Положення про вчену раду Інституту садівництва НААН

Положення про раду молодих вчених  Інституту садівництва НААН

Положення про інформаційний супровід веб-ресурсів

Угоди співпраці (академічна мобільність) з навчальними установами

Колективний договір на 2021–2022 роки