Новости

Додаток 1

Українська академія аграрних наук
Оргкомітет ярмарки інноваційних бізнес-проектів

ЗАЯВА
про розгляд інноваційного проекту

«Комплекс послуг щодо методично-інструментального забезпечення діагностики функціональних та інфекційних захворювань рослин»

Заявник проекту: «Інститут садівництва Української академії аграрних наук», ЄДРПОУ 00413297, тел. 526-55-18, 526-65-49, р/р 35228101365981 Банк УДК у Київській обл., МФО 821018, ІПН 004132910136, номер свідоцтва 13823699, адреса: м. Київ, 03027, с. Новосілки, вул. Садова, 23

Кваліфікаційні розділи, за якими заявляється проект:

_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________

Рівень готовності до реалізації проекту (%): 100%

Найменування інноваційної продукції: рослинницька продукція (екологічно чиста, вільна від інфекційних та функціональних хвороб)

Найменування інноваційного продукту: комплексна інструментально-методична система послуг для забезпечення експрес-діагностики функціональних та інфекційних захворювань рослин

Прошу провести експертизу і реєстрацію проекту як такого, що може бути кваліфікований для участі в ярмарку інноваційних бізнес-проектів АПК

Керівник організації-виконавця проекту
_______________ /______________/
(підпис) (ПІБ)
М.П.
«______» ______________


Додаток 2

Інноваційний проект

(паспорт)

1. Назва інноваційного проекту:

«Комплекс послуг щодо методично-інструментального забезпечення діагностики функціональних та інфекційних захворювань рослин»

2. Виконавець проекту: «Інститут садівництва Української академії аграрних наук», ЄДРПОУ 00413297, тел. 526-55-18, 526-65-49, р/р 35228101365981 Банк УДК у Київській обл., МФО 821018, ІПН 004132910136, номер свідоцтва 13823699, адреса: м. Київ, 03027, с. Новосілки, вул. Садова, 23

3. Характеристика інноваційної продукції: Інноваційною продукцією проекту є рослинницька продукція, створена з використанням сучасної ефективної інструментально-методичної системи послуг для забезпечення експрес-діагностики функціональних та інфекційних захворювань рослин.

Перевагами цієї продукції є:

 • зменшена собівартість, обумовлена скороченням витрат на аналіз якості продукції, завдяки використанню експресних, інструментальних польових та лабораторних методів діагностики функціональних та інфекційних захворювань рослин;
 • високий рівень екологічної чистоти і якості продукції, який можливий завядки своєчасному виявленню функціональних або інфекційних захворювань рослин, що дозволить ефективно застосовувати організаційні та технологічні заходи щодо їх усунення.

Характеристика інноваційного продукту: Продуктом інноваційного проекту є комплексна інструментально-методична система послуг для забезпечення експрес-діагностики функціональних та інфекційних захворювань рослин.

Основними складовими частинами інструментально-методичної системи послуг є комплект інноваційних експрес-методик та інноваційних інструментальних лабораторних та лабораторно-польових приладів (Додаток 2.1):

 • Інноваційні експрес-методики, включають: сучасні інструментальні експрес-методики по визначенню впливу умов довкілля на фунціональний стан плодових та ягідних рослин та методики діагностики бактеріальних та вірусних захворювань (зокрема викликаних вірусом смугастої мозаїки пшениці - ВСМП)
 • Інноваційний польовий прилад «ФЛОРАТЕСТ» (розроблено Інститутом кібернетики НАНУ ) та комплект лабораторного обладнання для визначення показників фото синтезуючому апараті рослин за фото- та термоіндукованими змінами флуоресценції хлорофілу листків, що є індикаторами фото фізичних та фотохімічних перетворень у ланцюгу фотосинтезу та відповідних фізіологічних процесів в рослині в цілому.

Завдяки високій чутливості та експресності визначення функціональних та інфекційних захворювань рослин, забезпечуються високі показники урожайності, та виходу посадкового матерыалу з гектара при мінімальних витратах матеріально-грошових засобів і праці.

Науковий супровід інноваційної технології забезпечується комплектом науково-технічних розробок ІС УААН та Інституту кібернетики НАНУ, (Додаток 2.2).

5. Відповідність пріоритетним напрямам інноваційної діяльності:

Даний проект відповідає пріоритетному напряму, визначеному Законом України «Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні», ст. 8, п.5 «Високотехнологічний розвиток сільського господарства і переробної промисловості».Інноваційний проект вирішує ряд комплексних проблем розвитку галузі садівництва, що містяться в науково-технічній програмі ІС УААН на 2006-2010 рр. “Садівництво і ягідництво” та завданні “Удосконалити існуючі, розробити та впровадити у виробництво нові ресурсо-зберігаючі технології вирощування швидкоплідних високопродуктивних насаджень плодових і ягідних культур у різних грунтово-кліматичних зонах України”

Проект органічно вписується в освоєнні пріоритетні напрямки розвитку науки і техніки в Україні, а саме: інтенсивні технології і ресурсозберігаючі технології в агропромисловому комплексі, новітні біотехнології, збереження навколишнього середовища та сталий розвиток.

6. Терміни реалізації проекту:

початок 01. 01. 2010 р.
завершення 31. 01. 2012 р.

7. Термін окупності проекту (в роках): щорічно, термін окупності інноваційного проекту - 2,5 року

8. Основні виробничі показники за період реалізації інноваційного проекту :

 • загальний обсяг виробництва (у вартісних і натуральних показниках), не планується
 • експорт продукції (у вартісних і натуральних показниках) не планується
 • постачання за імпортом (вартість) не планується

9. Оцінка ринків збуту та стратегія маркетингу:

У звязку з цим стратегію макетингу націлено на пошук ринків збуту (внутрішніх, зовнішніх) продукції бурякоцукрового виробництва та оптимізації виробничо-комерційної структури комплексу.

10. Фінансово-екномічні показники:

10.1. Загальна вартість проекту - 300 000 грн

10.2. Джерела та умови фінансування продукту :

 • залучені кошти (інвестиції, кредити банків, форвардні поставки МТР) 300000 грн.

10.3. Сума зборів і відрахувань за період реалізації інноваційного проекту :

надійдуть до бюджету та небюджетних фондів (тис. грн.) 300000 грн.

11. Інформація про кількість та кваліфікацію спеціалістів у сфері інноваційної діяльності :

У виконанні проекту задіяно: 6 наукових працівників та персонал ІС;

12. Оцінка ефективності проекту:

Економічний ефект

Прибутковість проекту 300 грн/га

Соціальний ефект :

кількість задіяних робочих місць – 10 працівників;

реалізація данного проекту дасть можливість створити додатково 20 робочих місць;

підвищення кваліфікації працівників наукові працівники задіяні у виконанні проекту проходять навчання на курсах підвищення кваліфікації в галузевих інститутах УААН.

13. Інші види ефектів : реалізація інноваційного проекту передбачає появу екологічного ефекту, який завдяки підвищенню стійкості рослин до функціональних та інфекційних захворювань, забезпечить зменьшення застосування отрутохімікатів.

Для юридичних осіб

Керівник організації-виконавця проекту

Директор Інституту садівницива _____________________ П. В. Кондратенко

"_____" _______________ 2009 р


Додаток 2.1.

Реєстр комплекту

інноваційних пропозицій Інституту садівництва


п/п
Найменування Характеристика
1.

Інноваційні
експрес-методики

Сучасні інструментальні експрес-методики по визначенню впливу умов довкілля на фунціональний стан плодових та ягідних рослин та методики діагностики бактеріальних та вірусних захворювань (зокрема викликаних вірусом смугастої мозаїки пшениці - ВСМП)дозволять підвищити потенціал рослин з зі стійкості до хвороб та абіотичних чиннків довкілля.

2.

Інноваційний польовий прилад «ФЛОРАТЕСТ» (розроблено разом з Інститутом кібернетики НАНУ ) та комплект лабораторного обладнання для визначення показників фото синтезуючому апараті рослин

Високіа чутливості та експресність визначення функціональних та інфекційних захворювань рослин, забезпечить високі показники урожайності, та виходу посадкового матерыалу з гектара при мінімальних витратах матеріально-грошових засобів і праці


Додаток 2.2.

Реєстр комплекту

науково-технічних розробок Інституту садівництва та Інституту кібернетики НАНУ

Пункти
переліку
Зміст Обсяг
1. Пакет методичних розробок  

 
«Спосіб ідентифікації карбонатного хлорозу рослин»
МКВ7 GO1N 21/64 AO1G 7/00 Повний опис патенту на
винахід № 82894
Резюме
розробки

 
«Спосіб ідентифікації бактеріозу рослин», заявка на
винахід АС 200603092 від 22.03.2006 р. Повний опис патенту на винахід № 82714
Резюме
розробки

 
«Спосіб ідентифікації вірусної смугастості рослин»МКВ7
GO1N 21/64 AO1G 7/00Повний опис патенту на винахід
№ 83679
Резюме
розробки

 
«Спосіб визначення сумісності сорто-підщепних
комбінувань» МПК GO1N 21/64 AO16 7/00 AO16 7/0Б
Повний опис патенту на винахід № 83752
Резюме
розробки
  «Спосіб визначення водного дефіциту листя рослин»
МПК GO1N 21/64 AO16 7/00 AO16 7/0Б
Резюме
розробки
2. Пакет інструментальних розробок  

 
Деклараційний патент на корисну модель. Україна
«Пристрій визначення стану нативного хлорофілу»,
патент UA12382, 15.02.2006, Бюл. №2. 2006 р.
Резюме
розробки
  Деклараційний патент на корисну модель. Україна
«Оптоелектронний сенсор» патент UA13481, 17.04.2006,
Бюл. №4, 2006 р.
Резюме
розробки
  Деклараційний патент на корисну модель. Україна
«Оптоелектронний сенсор» патент UA13485, 17.04.2006,
Бюл. №4, 2006 р.
Резюме
розробки


Додаток 3

Бізнес-план інноваційного проекту

I. Загальні відомості

1.1. Повна і коротка назва інноваційного проекту.

«Комплекс послуг щодо методично-інструментального забезпечення діагностики функціональних та інфекційних захворювань рослин»

1.2. Пріоритетний напрям.

Даний проект відповідає пріоритетному напряму, визначеному Законом України «Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні», ст. 8, п.5 «Високотехнологічний розвиток сільського господарства і переробної промисловості».

В проекті вирішуються проблеми галузевого характеру. Комплекс інноваційних технологій ІЦБ, який покладено в основу проекту створювався відповідно державної цільової програми.

Бізнес-проект органічно вписується в освоєння пріоритетних напрямків розвитку науки і техніки в Україні, а саме: інтенсивних ресурсозберігаючих технологій в агропромисловому комплексі, біотехнологій, біоенергоресурсів, збереження навколишнього середовища і виробництва екологічно чистих продуктів харчування, на основі яких формуються державні наукові та науково-технічні цільові програми для окремих галузей АПК. Складовою частиною однієї з таких програм є науково-технічна програма Інституту садівництва УААН “Садівництво і ягідництво” (2006-2010 рр.), яка завершується у 2010 р.

Інноваційний бізнес-проект вирішує ряд комплексних проблем розвитку садівничої галузі, щодо стабілізації і подальшого ефективного розвитку садівництва на основі впровадження інтенсивних конкурентоспроможних сортів перед усім української селекції.

1.3. Виконавець проекту: «Інститут садівництва Української академії аграрних наук», ЄДРПОУ 00413297, тел. 526-55-18, 526-65-49, р/р 35228101365981 Банк УДК у Київській обл., МФО 821018, ІПН 004132910136, номер свідоцтва 13823699, адреса: м. Київ, 03027, с. Новосілки, вул. Садова, 23

II. Інноваційні характеристики проекту

2.1. Ключові слова.

Плодові, експрес діагностика, карбонатний хлороз, бактеріози, вірусні захворювання, сумісність сорто-підщепних комбінувань

2.2. Реферат інноваційного проекту.

2.2.1. Загальна характеристика проекту.

Інноваційний проект сприяє створенню умов для стабілізації садівничої галузі, яка сьогодні в України перебуває в складній ситуації.

На стан та продуктивність садів впливає багато різноманітних чинників, основними з яких є екологічні стреси, епіфітотії, хімічні засоби захисту рослин, особливості агротехніки.

В Україні постійно існує небезпека ушкодження садів морозами, приморозками, градобоєм в зимовий період, надмірною вологою, посухою, шкідливими організмами та іншими несприятливими чинниками під час вегетації. Площа садів які потерпають від несприятливих екологічних чинників сягає десятків тисяч гектарів і, на жаль, продовжує збільшуватись, внаслідок чого відбувається значне зниження урожайності плодових культур та зменшення площ високопродуктивних насаджень.

Останніми роками практично на всій території України все частіше трапляються весняні приморозки і ранньоосінні заморозки, які завдають дедалі відчутнішої шкоди не лише садовим, а й іншим сільськогосподарським культурам. Весняні приморозки радіаційно-адвективного походження здебільшого припадають на пору цвітіння садів. Втрати урожаю внаслідок приморозків можуть становити для плодових зерняткових культур 20…90%, кісточкових – 30…100%, ягідних 10…100% ( в залежності від регіону)

Заплановане у проекті завдання, вирішення якого спрямоване на зменшення збитків від несприятливих чинників довкілля, є актуальним і важливим для виробництва високоякісної плодової продукції. Продуктивність плодового саду в значній мірі залежить від можливостей генетичного потенціалу сорту. Передусім, від стабільності функціонування донорно-акцепторної системи рослин в широким межах дії екологічних факторів.

Реалізація потенційної продуктивності можлива лише за умов стабільного функціонування донорно-акцепторних систем рослин, що в значній мірі опосередковано сорто-підщепною взаємодією. При цьому надзвичайно актуальною стає фізіологічна оцінка оптимальності комбінацій сорту та підщепи на стадії вирощування посадкового матеріалу, тобто в розсаднику. Необхідно також вдосконалити існуючі та розробити нові ефективні фізіологічні, біохімічні та біофізичні способи прогнозування стійкості плодових і ягідних культур до комплексу абіотичних чинників, діагностики бактеріозів та вірусних захворювань плодових культур, що сприятиме, оптимізації продуктивності плодових і ягідних культур.

Поширення карбонатного хлорозу на сотнях тисяч гектар сільськогосподарських угідь, перед усім в південних регіонах України, зумовлено розповсюдженням карбонатних ґрунтів та карбонатними породами що їх підстилають. Карбонатний хлороз призводить до втрат урожаю, погіршення його якості, що завдає збитки сільському господарству у сотні тис. грн. Зовнішні ознаки ураження листя рослин карбонатним хлорозом досить схожі з проявами фізіологічних розладів зумовлених перезволоженням, посухою, або з ураженнями пов’язаними вірусними захворюваннями, зокрема, хлоротистою плямистістю, вірусною строкатістю, тощо, і розрізнити їх окомірно неможливо, навіть при явних ознаках, тому визначення запізнені та суб’єктивні.

Плодові рослини, що вирощуються промислових насадженнях на 99,9% отримують вегетативним розмноженням, шляхом зрощування двох окремих рослин – підщепи, що формує підземну частину і щепленої на неї рослини потрібного сорту. Продуктивність такої комбінації в значній мірі залежить від ефективності взаємодії складових і перед усім їх сумісності. Прихована, або фізіологічна несумісність навіть при гарній анатомічній сумісності проявляється при напруженні екологічних факторів, настанні критичних умов ( не хватка вологи, коливання температури).

Спосіб визначення прихованої несумісності на основі фізичних показників, зокрема термоіндукції флуоресценції хлорофілу, дозволяє надійно і експресно, в польових умовах, визначати несумісність компонентів сорто-підщепних комбінувань вже на першому місяці розвитку саджанця-щепи. Даному способу за його ефективністю серед польових експресних способів нема аналогу. Порівняно з найефективнішим лабораторним методом визначення прихованої несумісності за співвідношенням ДНК/РНК, що вимагає складного лабораторного обладнання та витрат на реактиви (вартість аналізу 30-50 грн) спосіб визначення прихованої несумісності за аналізом термоіндукції флуоресценції хлорофілу листків, для своєї реалізації потребує лише хронофлуорометр «Флоратест» з відповідним сенсором.Польові злакові культури займають на Україні площу до 7-8 млн. га. Небезпечність ураження вірусом смугастої мозаїки пшениці полягає в тому, що за присутності векторів-переносннків якими є сисні комахи (кліщі, цикадки, попелиці та ін.), вірус ВСМП може уражувати практично всі злакові культури – пшеницю, ячмінь, жито, кукурудзу та ін.. Складність полягає і в тому, що природнім резерватом вірусу ВСМП є злакові бур’яни – пирій, вівсяниця, мятлик та інші. В окремі роки за умов високої вологості повітря зараженість вірусною смугастістю може сягати 3-5 %, а для окремих полів до 30-70%.

2.2.2. Інноваційна продукція.

Інноваційна продукція проекту − рослинницька продукція, перед усім продукція плодівнича та розсадницька. Перевагами цієї продукції є:

 • висока сумісність сорто-підщепних комбінувань плодових культур, що забезпечить довговічність насаджень, їх продуктивність;

 • висока якість продукції, завдяки своєчасному визначенню карбонатного хлорозу, порушень водного режиму та подоланню їх наслідків;

 • екологічно чистота продукції, що буде забезпечена вільними від інфекційних та функціональних хвороб рослинами, зменшенням пестицидного навантаження.

Садівнича галузь України виробляє надзвичайно цінну плодово-ягідну продукцію, що має не тільки харчове а й лікувальне значення. Завдяки, перед усім, своїй високій екологічній чистоті, вона придатна на переробку для дитячого харчування, а також приваблива для експорту. Експортний потенціал галузі зростає, чому сприятимуть інтенсивні еколого-безпечні технології вирощування насаджень вільних від інфекційних та функціональних хвороб.

2.2.3. Інноваційний продукт

Інноваційним продуктом проекту є комплексна інструментально-методична система послуг для забезпечення експрес-діагностики функціональних та інфекційних захворювань рослин.

 • В основу системи послуг покладено комплекс методичних та інструментальних прийомів вимірювання та інтерпретації діагностичних ознак, які на основі вимірювань фізичних показників, зокрема характерних значень флуоресценції індукції та термоіндукції нативного хлорофілу, спектральних показників флуоресценції дозволяють з мінімальними витратами праці і часу, надійно і експресно ідентифікувати карбонатнй хлороз рослин, вірусну смугастість рослин, визначати присутність в рослинах інших вірусних та бактеріальних інфекцій та виявляти їх у прихованій формі, визначити у польових або лабораторних умовах дефіцит вологи у листках, тобто діагностувати вологозабезпеченість та посухостійкості рослин.

2.2.4. Науково-технічне забезпечення (НТЗ).

До комплексної інструментально-методичної системи послуг для забезпечення експрес-діагностики функціональних та інфекційних захворювань рослин увійшли такі науково-технічні розробки провідних вчених Інституту садівництва:

- розроблено способи ранньої діагностики сумісності за біохімічними показниками (Силаєва, Долід, 1998) та комплексною оцінкою біохімічних та біофізичних показників листків (Китаєв, 1997; Долід, Китаєв, 1998; Скряга, Бублик, Китаєв 2006).

- вдосконалені та уніфіковані методи оцінки пошкодження тканин низькими температурами, що базуються на застосуванні біофізичних показників листків.

- розроблено фізіологічні, біохімічні та біофізичні способи прогнозування потенційної продуктивності та екологостабільності перспективних сорто-підщепних комбінувань, зокрема, спектрофлуориметричної оцінки ефективності функціонування листкового апарату за термоіндукцією флуоресценції хлорофілу (Китаєв, Пелехатий, 1998).

- розроблена (у лабораторії фізіології рослин ІС УААН) мікрофлуориметрична модифікація методики спектрального аналізу функціонального стану плодових рослин (Китаєв, 1988).

- визначено параметри швидких та повільних змін флуоресценції хлорофілу листків (за допомогою приладу - Хронофлуорометр “Флоратест”), що дозволяють контролювати втрати енергії збудження під час міграції по пігментій матриці, ефективність фотохімічних реакцій ФС2, визначати відносну кількість Qв-невідновлюючих комплексів ФС2, які не беруть участі у лінійному транспорті електронів, відслідковувати фотохімічні (фіксація СО2), так і нефотохімічні процеси (теплова дисипація) зумовлені витрачанням енергії збудженого стану молекул хлорофілу, відслідковувати процеси пов’язані з активацією фередоксин-НАДФ+-редуктази, накопиченням градієнту протонів, відокремленням фосфорильованого світлозбираючого комплексу від ФС2 та інтенсивністю темнової фіксації вуглекислого газу.

Проект виконується на науковій та виробничій базі ІС УААН та Інституту кібернетики НАНУ, де ведеться робота по методичному (ІС УААН) та інструментальному (ІК НАНУ) комплексу питань створення та впровадження наукових розробок.

Основні технічні параметри інноваційного бізнес-проекту «Комплекс послуг щодо методично-інструментального забезпечення діагностики функціональних та інфекційних захворювань рослин» розраховані на 3 роки.

Для виконання проекту необхідні:

 • виробничі насадження плодових, ягідних та польових культур для втілення проекту;
 • виконавці, здатні виконувати поставлені завдання;
 • приладна база для інструментального забезпечення діагностики функціональних та інфекційних захворювань рослин.

2.3. Масштаб проекту.

Реалізація даного інноваційного бізнес-проекту сприятиме підвищенню продуктивності плодового саду, ягідників, розсадників, а також польових культур. Заплановане у проекті завдання, спрямовані на зменшення збитків від несприятливих біотичних та абіотичних чинників довкілля, сприятимуть виробництву екологічно чистої високоякісної плодової, ягідної та загалом рослинницької продукції.

Тому за масштабами його слід віднести до міжгалузевого.

2 .4. Спрямованість проекту.

Проект спрямований на підвищення ефективності вирощування плодово-ягідної продукції, та продукції розсадництва, а також екологізацію процесу вирощування рослинницької продукції взагалі, отримання екологічно чистої продукції та за рахунок цього підвищення конкуренто спроможності і розширення можливостей її експорту.

Розширення збуту продукції, отриманої внаслідок реалізації проекту, дозволить підтримати її національного виробника.

2.5. Ступінь новизни продукту.

Розроблена в Інституті садівництва комплексна система послуг для забезпечення експрес-діагностики функціональних та інфекційних захворювань рослин відповідає світовій тенденції супроводу технологій вирощування сучасним інструментальним обладнанням та методиками аналізу функціонального стану рослин. Система відрізняється високим рівнем інноваційного інструментального обладнання, створеного фахівцями ІК НАНУ, та широким спектром методичного забезпечення, що надає перевагу перед існуючими аналогами.

2.6. Опис інноваційного продукту.

Інноваційним продуктом проекту є комплексна інструментально-методична система послуг, що забезпечує експресну діагностику функціональних та інфекційних захворювань рослин.

Інструментально-методична система послуг являє комплекс сучасних методів функціональної діагностики рослин, що реалізована на інноваційній інструментальній базі: Спосіб визначення сумісності сорто-підщепних комбінувань.

Спосіб визначення прихованої несумісності на основі фізичних показників, зокрема термоіндукції флуоресценції хлорофілу, дозволяє надійно і експресно, в польових умовах, визначати несумісність компонентів сорто-підщепних комбінувань вже на першому місяці розвитку саджанця-щепи. Даному способу за його ефективністю серед польових експресних способів нема аналогу.

Визначення прихованої несумісності сорто-підщепного комбінування на ранніх етапах вирощування плодового дерева необхідно перед усім для збереженості насаджень. Відомо, що для зерняткових порід (яблуня, груша) прихована несумісність може проявитися на 2-3 рік, для кісточкових порід 5-7 рік. При цьому спостерігаються випади дерев від 20-30% до 100%, що несе непоправні втрати для садових господарств так як лише закладка інтенсивного плодового саду коштує 10-50 тис. грн., а з віком вартість насаджень лише зростає.

Спосіб визначення водного дефіциту листя рослин.

Спосіб ґрунтується на функціональному взаємозв’язку показників фото- та термоіндукції флуоресценції нативного хлорофілу листків рослин, з вологозабезпеченістю рослин, тому дозволяє надійно і експресно, без використання контрольної рослини, визначити у польових умовах дефіцит вологи у листках, тобто діагностувати вологозабезпеченість та посухостійкості рослин.

Інструментальне визначення функціонального стану рослин за умов змін їх водного режиму дозволяє скоротити витрати праці в 2 рази (інструментальні виміри провадить одна людина, визначення вологозабезпеченості лабораторно польовим методом 2 людини). Витрати часу зменшуються в 5-10 раз тому що на проведення визначень фото- та термоіндукції флуоресценції нативного хлорофілу листків рослин необхідно 5-10 хвилин, тоді, як інші методи потребують для оцінки водного дефіциту рослин від декількох годин до 1-2 діб.

Важливо, що аналіз фото- та термоіндукції флуоресценції листків можливо проводити безінвазійно, зберігаючи цілісність рослин, останнє особливо необхідне при визначенні посухостійкості унікальних селекційних та інтродукованих рослин.

Спосіб ідентифікації карбонатного хлорозу рослин .

Спосіб призначений для експертної діагностики у польових умовах з використанням приладу «Флоратест» (патент UA 12382) з оптоелектронним сенсором (патент UA 13481) дозволяє за 5-10 хвилин провести аналіз і визначити етіологію хлорозного захворювання.

Поширення карбонатного хлорозу на сотнях тисяч гектар сільськогосподарських угідь, зумовлено розповсюдженням карбонатних ґрунтів та карбонатними породами що їх підстилають. Карбонатний хлороз призводить до втрат урожаю, погіршення його якості, що завдає збитки сільському господарству у сотні тис. грн. Зовнішні ознаки ураження листя рослин карбонатним хлорозом досить схожі з проявами фізіологічних розладів зумовлених перезволоженням, посухою, або з ураженнями пов’язаними вірусними захворюваннями, зокрема, хлоротистою плямистістю, вірусною строкатістю, тощо, і розрізнити їх окомірно неможливо, навіть при явних ознаках, тому визначення запізнені та суб’єктивні.

Збитки які завдає ураження карбонатним хлорозом садам та виноградникам змушує створювати сучасні інструментальні методики ранньої експресної діагностики ураження рослин карбонатним хлорозом в польових умовах. Найбільш поширений агрохімічний метод потребує відбір ґрунтових проб та аналіз їх рН, що займає не менше однієї години . Вартість аналізу ґрунту (з відбором зразка) 20-50 грн.

Спосіб ідентифікації вірусної смугастості рослин.

Інструментальне визначення вірусної смугастості за показниками фото індукції флуоресценції хлорофілу листків дозволить скоротити час на аналіз до 10 хвилин (відомі способи потребують для визначення від декількох годин до 1-2 років).

Польові злакові культури займають на Україні площу до 7-8 млн. га. Небезпечність ураження вірусом смугастої мозаїки пшениці полягає в тому, що за присутності векторів-переносннків якими є сисні комахи (кліщі, цикадки, попелиці та ін.), вірус ВСМП може уражувати практично всі злакові культури – пшеницю, ячмінь, жито, кукурудзу та ін.. Складність полягає і в тому, що природнім резерватом вірусу ВСМП є злакові бур’яни – пирій, вівсяниця, мятлик та інші. В окремі роки за умов високої вологості повітря зараженість вірусною смугастістю може сягати 3-5 %, а для окремих полів до 30-70%.

2.8. Можлива область застосування інноваційного продукту.

Спосіб визначення сумісності сорто-підщепних комбінувань.

Спосіб матиме промислове застосування у виробництві посадкового матеріалу при масових тестуваннях сорто-підщепних комбінувань плодових культур у садових господарствах, плодорозсадниках, наукових установах садівничого профілю, сорто-випробувальних станціях, фермерських господарствах.

Спосіб визначення водного дефіциту листя рослин.

Спосіб визначення водного дефіциту листя рослин, за умов використання серійних хронофлуорометрів, які здійснюють вимірювання та реєстрацію поточних значень фото- та термоіндукції флуоресценції хлорофілу листків рослин, дозволить у виробничих умовах проводити моніторинг функціонального стану рослин в умовах відкритого ґрунту (посіви польових культур, багаторічні насадження плодових та ягідних культур, розсадники та маточники підщеп) . Експресне визначення дефіциту вологи безпосередньо у листках дозволяє оцінювати вологозабезпеченість рослин, що важливо в умовах застосування зрошення і матиме промислове застосування при визначенні норм поливу,. Разом з хронофлуорометром «Флоратест» та відповідним сенсором, запропонований спосіб дозволяє діагностувати посухо- та жаростійкість рослин т. як дефіцит вологи визначають через структурні та фунціональні зміни в хлоропластах листків, що надасть можливість проводити масові тестуваннях на посухо- та жаростійкість гібридного фонду в процесі селекції, перспективних селекційних форм та інтродукованих сортів у системі сортовипробувальних станцій, посадкового матеріалу садових і ягідних культур у плодорозсадницьких господарствах, тощо.

Спосіб ідентифікації карбонатного хлорозу рослин .

Спосіб ідентифікації карбонатного хлорозу рослин має набути широкого застосування насамперед для плодівничих та виноградарських господарствах південних регіонів України, де карбонатний хлороз має найбільше поширення, а збитки від нього тільки для садівництва та виноградарства сягають сотень тисяч гривень.

Широке впровадження Способу ідентифікації карбонатного хлороз у, що ґрунтується на використані характерних ознак індукованої світлом флуоресценції нативного хлорофілу, які дозволяють проводити ранню діагностику ураження рослини карбонатним хлорозом, надають можливість вчасно застосувати необхідні агротехнічні заходи – внесення комплексних макро- та мікродобрив, в тому числі хелатних, організовувати поливи та моніторити їх впливи. В селекційних програмах з садівництва та виноградарства Спосіб ідентифікації карбонатного хлорозу дозволить проводити експресну оцінку нових форми підщеп для плодових та винограду на їх стійкість до карбонатів в ґрунті, що прискорить селекційний процес та впровадження у виробництво.

Спосіб ідентифікації вірусної смугастості рослин.

Широке впровадження Способу ідентифікації вірусної смугастості рослин в зернових господарствах дозволить проводити ранню діагностику ураження рослини вірусом смугастої мозаїки пшениці - ВСМП, надають можливість вчасно застосувати необхідні агротехнічні заходи – обробіток посівів біологічно активними речовинами, зокрема гібереліном, а також комплексними макро- та мікродобривами, організовувати моніторинг посівів на ураженість вірусом, а головне виявити природні резервації вірусу ВСМП, що надасть можливість значно зменшити або навіть виключити захворювання культурних рослин.

2.9. Перспективи удосконалення продукту.

Інструментально-методична система послуг базується на сучасних методах функціональної діагностики рослин, що можуть вдосконалюватися насамперед завдяки постійному розвитку інструментальної бази.

III. Оцінка ринків збуту. Конкуренція на ринку. Стратегія маркетингу.

3.1 Форма реалізації інноваційної продукції.

Реалізація інноваційного продукту передбачається під замовлення конкретним споживачам на договірних засадах. Передбачається надання на договірних засадах науково-методичного та експертно-консультативного забезпечення та супроводу селекційних та виробничих процесів провідними вченими Інституту садівництва.

3.2. Аналіз ринку інноваційної продукції.

На теренах України послуги з функціональної діагностики рослин практично відсутні. Аналіз закордонних ринків свідчить про високий рівень насиченості їх аналогічними послугами.

3.3. Стратегія реалізації інноваційної продукції.

Стратегія реалізації інноваційного продукту спрямована на забезпечення попиту передусім українського ринку. Потенціал попиту в Україні є, при цьому планується вихід на закордонний ринок.

3.4. Організація реклами.

Для широкого залучення потенційних покупців інноваційної продукції передбачається участь у виставках, ярмарках, конференціях, а також публікації у спеціалізованих масових виданнях та через Інтернет.

3.5. Сервіс і гарантії.

Гарантії закладаються взаємною згодою сторін на договірних засадах. Розробник проекту гарантує отримання партнером показників, передбачених інноваційним проектом.

IV. Організаційний план розробки проекту організації виробництва інноваційної продукції та забезпечення виробництва інноваційним продуктом

4.1. Стан виконання та план розробки проекту.

На момент бізнес-планування розробку проекту завершено на 100 %.

Згідно даного бізнес-плану проект передбачає витрати на освоєння та використання інноваційного продукту (послуг для забезпечення експрес-діагностики функціональних та інфекційних захворювань рослин).

.Джерелами фінансування є:

 • фінансування наукових програм НДУ;

 • авансування проекту замовником;

 • частка доходу від реалізації проекту.

4.2 Організація забезпечення виробництва інноваційним продуктом

Для забезпечення виробництва інноваційним продуктом в межах даного проекту необхідно провести наступні роботи по підготовці і передачі у виробництво інноваційного продукту

(табл. 1)

Табл. 1

п/п

Найменування робіт

Необхідні обсяги
фінансування,
тис. грн.

1

Послуги по експрес діагностиці функціональних та
біотичних захворювань

180

2

Підготовка та обслуговування польових приладів та
комплекту лабораторного обладнання для визначення
функціональних показників рослин

120

Даний інноваційний продукт призначений для внутрішнього аграрного ринку. Споживачами будуть сільськогосподарські підприємства різних категорій і форм господарювання.

Термін використання інноваційного продукту – 2010-2012 роки

Обсяг фінансування: річний – не менше 100 тис. грн, за три роки – 300 тис. грн.

Термін окупності інноваційного продукту – 3,3 роки (2010-2012рр.).

Форма реалізації інноваційного продукту – контракт з виробником на інноваційно-технологічне забезпечення ефективного виробництва з ліцензійним договором на право використання ОІВ і договором про науково-технічний супровід.

V. Охорона прав інтелектуальної власності

5.1. Охорона прав інтелектуальної власності

Інноваційний продукт, як результат інтелектуального процесу в правовому відношенні є підвидом інтелектуальної власності, і тому правова охорона інноваційного продукту здійснюється нормами регулювання права на об’єкти інтелектуальної власності. Законодавчою базою є Закони України ("Про власність", "Про авторське право і суміжні права", "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі", "Про охорону прав на промислові зразки", "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг"), Цивільний кодекс, Кримінальний кодекс та інші акти законодавства України, що регулюють відносини права власності, в тому числі, інтелектуальної.

До комплексу послуг щодо методично-інструментального забезпечення діагностики функціональних та інфекційних захворювань рослин входять науково-технічні розробки, які мають правову охорону. Комплекс НТР представлений у повному обсязі у реєстрі до паспорту інноваційного проекту (Додаток 2.2.).

5.3. Оцінка прав на об’єкти інтелектуальної власності.

Оцінка проводиться згідно «Методики оцінки вартості й бухгалтерського обліку прав на об’єкти інтелектуальної власності в наукових установах УААН», розробленій Національним науковим центром «Інститутом аграрної економіки» УААН та «Інститутом обліку і фінансів FAAF».

До первісної вартості ОІВ включають усі документально підтверджені витрати, понесені на виготовлення даного ОІВ та витрати на державну реєстрацію в Укрпатенті.

VI. Фінансовий план

6.1. Фінансовий прогноз.

На основі зазначених розділів у фінансовому плані здійснюється прогнозування фінансових результатів (табл. 2).


Прогноз фінансових результатів

(в тис. грн. на 500 га)

Табл. 2.

№ з/п

Показники

Рік,тис. грн

Усього

2010

2011

2012

1

Прибуток

150

150

150

450

6.4. Витрати на техніку, обладнання

Розрахунок потреби техніки та обладнання на 500 га

Табл.3.

Види машин

Кількість,
шт.

Ціна з ПДВ,
грн. за 1 шт.

Загальні витрати,
грн.

1

2

3

4

Прилад «ФЛОРАТЕСТ»

4

3000

12000

Прилад «Хлорофіл-флуорометр»

2

5000

10000

II. Ефективність проекту

7.1. Економічна ефективність проекту полягає в:

− зменшенні собівартості продукції;

− підвищенні конкурентоспроможності продукції і суб’єкта господарювання.

Ефективність виробництва буде отримана за рахунок використання інноваційної інструментально-методичної системи послуг для забезпечення експрес-діагностики функціональних та інфекційних захворювань рослин.

. Результативність дослідницької стадії проекту забезпечується високим кваліфікаційним рівнем розробників НТР.

Термін окупності проекту – 3 роки.

7.2. Соціальна ефективність проекту.

Соціальна ефективність проекту – в результаті розробки та освоєння в межах проекту високоінформативних інструментальних методів діагностики функціональних та інфекційних захворювань рослин.

 • підвищиться кваліфікація кадрів у зв'язку з необхідністю експлуатації складної техніки, застосуванням хімічних речовин та вирішенням нестандартних агротехнічних проблем;

7.3. Екологічна ефективність проекту.

Для еколого-економічної оцінки проектів і програм застосовують метод зіставлення затрат і вигод і керуються трьома критеріями: чистою поточною вартістю, внутрішньою нормою окупності та співвідношенням витрат і майбутніх вигод. Згідно розрахунків розроблені та затверджені ліміти органами держуправління екології та природних ресурсів.

Реалізація проекту сприятиме:

− раціональному використанню факторів довкілля;

− зменшенню негативного впливу на природні ресурси;

− поєднанню економічних та екологічних цілей у виробництві;

− отриманню екологічно чистої та високоякісної продукції.

VIII. Аналіз потенційних ризиків проекту

В плодівництві та ягідництві основними видами ризиків є:

- для садівництва України значною проблемою є вплив низьких і змінних зимових температур, хоча для більшості районованих сортів нестрашні морози до -300С і нижче, але дійсною загрозою для садів є не тільки субкритичні температури, а і їх чергування з тривалими відлигами, що спостерігаються в останні роки. Тривалі відлиги, особливо з сонячною погодою, значно знижують морозостійкість тканин стовбура та скелетних гілок;

- ушкодження весняними і осінніми приморозками;

- ушкодження шкодниками;

- фізіологічні хвороби;

- інфекційні хвороби.

Виконання проекту спрямоване саме на зменшення впливу вище згаданих ризиків на урожай та якість продукції.

IX. Ступінь екологічної безпеки під час виконання проекту

Застосування комплексної інструментально-методичної системи послуг для забезпечення експрес-діагностики функціональних та інфекційних захворювань рослин спрямоване на зменшення ризиків при вирощуванні продукції, сприяє зменшенню пестицидного навантаження на довкілля, а отже підвищенню ступеню екологічної безпеки під час виконання проекту.Х. Загальні висновки

Проект найбільш перспективний і високоефективний з точки зору зменшення ризиків при вирощуванні продукції, максимального використання науко ємкої техніки, зменшення пестицидного навантаження на довкілля, а його реалізація сприяє підвищенню ступеню екологічної безпеки. Приносить біля 300 грн. прибутку в розрахунку на 1 га. Окуповується щорічно.

Інноваційний бізнес-проект є перспективним і прибутковим, із строком окупності науково-інноваційних витрат 3 роки. Використання наукових досягнень ІС стане основою успіху проекту.

Достовірність наведених відомостей підтверджую.

 Керівник проекту

_____________ /______________________/

<< Назад