Ліцензійний договір 2020

скачати ліцензійний договірЛІЦЕНЗІЙНИЙ  ДОГОВІР № ____

на право розмноження сортів

м. Київ                                                                                              від "____" _________ 20__ р.

 

_____________________________________________________________________________

(юридична або фізична особа, якій надається право на ліцензію)

в особі керівника …….., який діє на підставі Статуту, в подальшому "Ліцензіат" та

Інститут садівництва  НААН України,

в особі  директора Гриника Ігоря Володимировича, який діє на підставі Статуту інституту, в подальшому "Ліцензіар", заключили даний договір про наступне:

 1. Визначення термінів

1.1. Сорт рослин – окрема група рослин (клон, лінія, гібрид першого покоління, популяція) у рамках нижчого із відомих ботанічних таксонів.

1.2. Садивний матеріал – матеріальний носій сорту, рослини та їх частини, що вважаються придатними для відтворення цілісних рослин.

2. Предмет договору

2.1. Керуючись статтею 485 Цивільного кодексу України, Ліцензіар, який є власником майнових прав інтелектуальної власності на сорти рослин та власником майнових прав інтелектуальної власності на поширення сортів плодових, ягідних, горіхоплідних і малопоширених культур, внесених до "Реєстру сортів рослин, придатних до поширення в Україні", надає Ліцензіату відповідно до Закону України «Про охорону прав на сорти рослин», ліцензію (дозвіл) на використання сорту (-ів) у порядку та на умовах, визначених цим договором, тобто право на наступні дії:

а) виробництво або відтворення (з метою розмноження);

б) доведення до кондиції з метою розмноження;

в) пропонування до продажу;

г) продаж (в т. ч. за межі території дії угоди) або інший комерційний обіг;

д) зберігання для будь-якої із цілей, зазначених у пунктах "а" - "г" цього пункту.

2.2. Вид ліцензії, що надається за цим договором – невиключна.

2.3. Територія дії, що надається за даним договором ‑Україна.

3. Надання права на використання сорту

3.1. Ліцензійний договір поширюється на використання наступних сортів:

№ п/п

Культура

Сорт

Державний реєстраційний номер

(№ заяви)

Номер патенту

3.2. Мінімальна щорічна кількість садивного матеріалу будь-якого віку, який має бути вирощений та реалізований (задекларований) за даним договором, починаючи з другого року дії договору, складає:

-0,5 тис. шт для кожного сорту зерняткових і кісточкових культур; (сорти ……)

-1,0 тис. шт – для кожного сорту кущових ягідних культур;

-3,0 тис. шт – для кожної форми підщепи;

- 5,0 тис. шт. – для кожного сорту суниці.

4. Порядок розрахунків

4.1. При укладанні даного договору Ліцензіат сплачує Ліцензіару попередній одноразовий внесок  (паушальний платіж) для підтримання сортотиповості у розмірі 2000,00 (дві тисячі) грн. за кожен сорт.

4.2. Ліцензіат щорічно сплачує Ліцензіару роялті у вигляді фіксованого збору з одиниці реалізованої продукції у наступному розмірі:

№ п/п

Вид продукції

Кількість реалізованого (задекларованого) садивного матеріалу кожного сорту у звітному році, тис. шт.

Ставка роялті (грн./шт)

1-річка

2-річка

сорти власної селекції (Інститут садівництва НААН – Заявник)

сорти підтримки (Інститут садівництва НААН – Підтримувач)

сорти власної селекції (Інститут садівництва НААН – Заявник)

сорти підтримки (Інститут садівництва НААН – Підтримувач)
4.3. При використанні садивного матеріалу для закладання насаджень у власному господарстві розмір роялті становить 50% від вказаного у п. 4.2.

4.4. У випадку, якщо вік реалізованої Ліцензіатом продукції перевищує зазначений у п. 4.2, до неї застосовуються ставки роялті для меншого ближчого за віком садивного матеріалу, наведені у п. 4.2.

4.5. У випадку, якщо Ліцензіат не здійснює реалізацію садивного матеріалу сортів, зазначених у п. 3.1. з будь-яких причин, за виключенням таких, що були спричиненими обставинами непереборної сили (форс-мажор), а саме: прийняття рішень законодавчого або нормативно-правового характеру, обов'язкових для суб'єктів аграрного ринку згідно із законодавством, або такі, що виникли внаслідок стихійного лиха, у тому числі пожежі, повені, посухи, заморозків, граду, землетрусу, військових дій або суспільних збурень, а також з інших обставин, які не могли бути керованими стороною угоди, включаючи втрату врожаю або його частини внаслідок несприятливих погодних умов, роялті нараховуються на мінімальну встановлену (декларовану) кількість садивного матеріалу по кожному сорту в розмірі та у порядку, які визначені у п. 3.2.

4.5. Виплата роялті здійснюється до 25 грудня кожного звітного року за результатами  реалізації садивного матеріалу у поточному році.

4.6. У випадку перевищення річного офіційного індексу інфляції порогового значення 10% розрахунок роялті здійснюється з використанням коефіцієнта індексації : Кі = (Іі  - 10)/100, де Іі – індекс інфляції звітного року згідно даних Держкомстату, про що Ліцензіар інформує Ліцензіата у письмовій формі до 5 грудня звітного року. При відсутності повідомлення Ліцензіара про застосування коефіцієнта індексації у звітному році розрахунок роялті проводиться за базовими ставками, передбаченими п. 4.2 даної угоди.

4.7. Мотивації Ліцензіата щодо власної неплатоспроможності (відсутність обігових коштів, банкрутство підприємства тощо) Ліцензіаром не приймаються.

5. Термін чинності договору та умови його припинення

5.1. Даний договір укладено строком на 5 років, набуває чинності з дати його підписання і діє до «31» грудня 20____ року.

5.2. Кожна з сторін має право достроково розірвати договір шляхом письмового повідомлення, якщо інша сторона не виконує умов даного договору.

5.3. У випадку порушення Ліцензіатом умов даного договору Ліцензіар залишає за собою право в односторонньому порядку розривати (анулювати) договір з одночасним наданням повідомлення про це до уповноваженої установи (бюджетна установа, утворена центральним  органом виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі та інші установи, визначені згідно з порядком затвердженим центральним органом виконавчої влади з питань аграрної політики, які проводять визначення сортових та посівних якостей насіння і садивного матеріалу сільськогосподарських, декоративних, лікарських та лісових рослин у встановленому порядку, та експертизу проектно-кошторисної документації на створення та зрошення багаторічних насаджень).

5.4. У випадку дострокового розірвання даного договору та після припинення строку його дії положення договору діють до остаточного врегулювання платежів та інших зобов’язань, що виникли в період його дії.

5.5. Після закінчення терміну чинності договору Ліцензіат не має права використовувати предмет договору.

5.6. Після закінчення терміну чинності договору Ліцензіат має право переукласти договір на новий термін без сплати попереднього одноразового внеску для підтримання сортотиповості за виключенням випадків, коли попередній договір (угода) був (ла) розірваний (на) до завершення терміну його (її) чинності.

6. Права і обов'язки сторін

6.1. Права і обов’язки Ліцензіара

6.1.1. Ліцензіар надає Ліцензіату відтворювальний матеріал вказаних сортів та відповідні супровідні документи на нього.

6.1.2. Рослинний матеріал передається Ліцензіаром згідно відповідних документів за окрему плату.

6.1.3. Ліцензіар за запитом Ліцензіата надає інформацію щодо агротехнології вирощування садивного матеріалу, яка розглядається як ноу-хау (знання, досвід, секрети вирощування, необхідні для виробництва продукції за ліцензією), за додатковою угодою.

6.1.4. Ліцензіар сприяє дієвій рекламі та маркетингу вирощуваної продукції.

6.1.5. Ліцензіар надає допомогу в проведені апробації насаджень за додатковою угодою.

6.1.6. Ліцензіар або уповноважена ним особа має беззаперечне право доступу до ділянок вирощування садивного матеріалу та контролю розмноження сортів, зазначених у п.2.1. та здійснення перевірки на підприємствах Ліцензіата стану виробництва та первинної документації обліку садивного матеріалу (книга розсадника, акти апробації, сертифікати на садивний матеріал, первинні бухгалтерські документи тощо) згідно даного ліцензійного договору. Ліцензіат зобов’язаний забезпечити можливість такої перевірки.

6.1.7. Ліцензіар має право достроково припинити підтримання сорту (підщепи) в «Державному реєстрі сортів рослин, придатних для поширення в Україні» у випадку зміни відповідного законодавства (форс-мажор), а також якщо Ліцензіатом не проводилась сплата роялті за садивний матеріал сортів, зазначених у п. 3.1.

6.2. Права і обов'язки Ліцензіата

6.2.1. Ліцензіат має право на виробництво (відтворення) садивного матеріалу сортів, зазначених у п.3.1, у необмеженій кількості.

6.2.2. Ліцензіат зобов'язується забезпечити належні агротехнічні умови для вирощування стандартного садивного матеріалу, його сертифікацію і маркування згідно чинного законодавства та реалізацію.

6.2.3. Ліцензіат зобов’язується вчасно та у повному обсязі здійснювати розрахунки по даному договору та до 25 грудня кожного звітного року (за результатами реалізації у звітному році) надавати Ліцензіару зведені дані про вирощений та реалізований садивний матеріал кожного сорту і нарахування роялті за встановленою формою, наведеною у Додатку 1, який є невід’ємною частиною даного договору, а також:

- завірені копії актів апробації;

- завірені копії підтверджуючих документів про списання, знищення, використання садивного матеріалу для закладання насаджень у власному господарстві (у разі, якщо такі дії мали місце у звітному році).

6.2.4. При виникненні необхідності списання нереалізованого садивного матеріалу зазначених в даному договорі сортів у випадку, коли кількість саджанців одного сорту перевищує 1000 шт., Ліцензіат зобов’язується офіційно повідомити Ліцензіара про свої наміри не пізніше, як за 20 днів перед списанням та отримати його офіційне погодження на списання. В іншому випадку даний садивний матеріал вважається використаним з метою комерційного обігу та підлягає включенню до графи «реалізовано у звітному році» Довідки і сплаті роялті.

6.2.5.Ліцензіат зобов’язується надати можливість огляду всього нереалізованого садивного матеріалу сортів, зазначених у даному договорі, і який підлягає списанню, представнику Ліцензіара.

6.2.6. Ліцензіат має право самостійно без повідомлення і погодження Ліцензіара списати нереалізований садивний матеріал загальною кількістю до 1000 шт. саджанців кожного сорту протягом року.

6.2.7. Ліцензіат зобов’язується не чинити перешкод при проведенні перевірки, передбаченої п.п. 6.1.6. та 6.2.4.

6.2.8. У разі зміни назви підприємства, поштових (юридична і фактична адреса) та/або банківських реквізитів Ліцензіат  зобов’язується повідомити Ліцензіара про вищевказані зміни в 30 денний термін від моменту вступу змін в силу.

6.2.9. За порушення умов договору, включаючи надання недостовірної інформації, Ліцензіат виплачує Ліцензіару неустойку в двократному розмірі понесених Ліцензіаром збитків. За кожний день прострочення платежів Ліцензіат, виходячи із суми простроченого платежу, сплачує пеню в розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України, яка діє на момент нарахування пені, включаючи день платежу.

7. Питання власності на результати, отримані в процесі  виконання договору

7.1. Весь рослинний матеріал, вирощений Ліцензіатом, є його власністю.

7.2. Ліцензіар та Ліцензіат, згідно міжнародного права, мають, рівні права ‑ по 50,0 % авторства на виявлені в результаті тиражування клони сортів на рівні господарсько-цінних ознак.

8. Забезпечення конфіденційності

8.1. Сторони гарантують збереження конфіденційності інформації, яку вони отримали під час виконання умов договору та на етапі її підготовки, виконують всі необхідні заходи для того, щоб запобігти повному або частковому розголошенню відомостей про предмет договору або ознайомленню з інформацією третіх осіб.

8.2. Зобов'язання щодо забезпечення конфіденційності зберігають свою чинність протягом всього періоду дії договору.

9. Вирішення суперечок

9.1. У випадку виникнення незгоди між Ліцензіаром і Ліцензіатом з питань, передбачених договором, сторони вирішують питання шляхом переговорів.

9.2. У разі неможливості розв'язання зазначених суперечок шляхом переговорів, вони вирішуються в судовому порядку.

10. Гарантії

10.1. Ліцензіар гарантує, що використовуване право авторства на сорти і оформлення відповідних документів здійснюється у відповідності до чинного законодавства України.

10.2. Ліцензіар гарантує сортову чистоту вихідного садивного матеріалу, що оформляється відповідним підтверджуючим документом.

11. Інші умови

11.1. Зміни та доповнення до тексту даного договору здійснюються у письмовій формі, оформлюються в двох примірниках і підписуються уповноваженими представниками сторін.

11.2. Дострокове розірвання договору може мати місце за письмовою згодою сторін. У випадку дострокового розірвання договору платежі, сплачені до моменту його розірвання поверненню не підлягають.

11.3. Цей договір складений українською мовою у двох примірниках, по одному для Ліцензіара і Ліцензіата, які мають однакову юридичну силу.

 
 

 

Ліцензіар

Ліцензіат

 

Інститут садівництва НААН України

Адреса: м.Київ-27, Новосілки,

вул. Садова, 23,  03027

Р/р UA168201720313201001201012702

Банк: Державна казначейська служба України, м. Київ

МФО 820172

Код ЄДРПОУ: 00413297    

тел. (044) 526-55-18                                            

e-mail: sad-institut@ukr.net

 

_________________________________

  _________________________________

  _________________________________

  _________________________________

  _________________________________

  _________________________________

  _________________________________

  _________________________________

_________________________________

Від Ліцензіара

Директор інституту

 

_________________________І.В. Гриник

   Від Ліцензіата

   Керівник ТОВ «….............»

 

    ________________________

 

скачати ліцензійний договір